Dit weekend: koopzondag in 4 Mega stores>

Actievoorwaarden social media

Algemene actievoorwaarden win acties social media

Geldig vanaf 01 januari 2015.

 

I. Algemeen          

1.Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Tuinmeubelland georganiseerde social media acties.

2.Bij de deel acties die als doel hebben een ‘prijs’ te vergeven aan fans van Tuinmeubelland op social media kunnen fans deelnemen door de actie te delen op hun eigen pagina. Onder alle deelnemers wordt één winnaar getrokken.

3.Tuinmeubelland behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van redenen de Actie stop te zetten of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen. Een herziende versie van de actievoorwaarden zal op social media worden geplaatst, voorzien van een datum.

4.Door deelname verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de inhoud van deze actievoorwaarden. Verder verklaart de deelnemer akkoord te zijn met de algemene voorwaarden van de social media kanalen die onverkort van toepassing blijven naast deze actievoorwaarden.

 

II. Deelname

5. Deelname aan deze Actie houdt in dat men akkoord gaat met deze actievoorwaarden.

6. Deelname aan deze Actie is gratis en staat open voor een ieder, uitgezonderd voor medewerkers van Tuinmeubelland, alsmede een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze Actie.

7. Deelname is tevens uitgesloten voor personen jonger dan zestien jaar of personen zonder geldige woon- of verblijfplaats in Nederland.

8.  De gegevens die nodig zijn voor deelname worden eigendom van Tuinmeubelland en worden niet verkocht of aan derden verstrekt. De gegevens worden opgenomen in een bestand; op dit bestand is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. De gegevens zullen enkel gebruikt worden voor de acties en het uitkeren van de prijs en zullen na de actie verwijderd worden.

9. Door deelname aan de actie verlenen de prijswinnaars toestemming aan Tuinmeubelland om hun namen en/of foto’s die zij hebben ingezonden voor promotionele doeleinden in het kader van acties te gebruiken.

10. Door inzending doet men tevens afstand van alle intellectuele eigendomsrechten. De auteursrechten die eventueel berusten op de inzendingen worden hierbij door de deelnemer aan Tuinmeubelland overgedragen. Deelnemer is bereid om, indien vereist, voor deze overdracht een nadere akte te ondertekenen.

11. In geval van (vermoeden van) fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de actie behoudt de Organisator zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten.

12. Deelnemer staat er voor in dat de door hem/haar verstrekte gegevens correct en volledig zijn.

 

III. Prijzen

13. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

14. De prijs kan niet worden ingewisseld voor geld of andere prijzen.

15. De winnaar wordt op de opgegeven datum bekendgemaakt op het prikbord van www.facebook.com/tuinmeubelland.nl/www.instagram.com/tuinmeubelland.nl

16. De prijs dient door de winnaar binnen een maand te worden opgehaald.

17. Er geldt voor een door een winnaar geweigerde of niet opgehaalde prijs geen vervangingswaarde. Bij weigering van de prijs vervalt deze aan Tuinmeubelland.

 

IV. Aansprakelijkheid

18. Tuinmeubelland is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door haar te verstrekken prijzen. Tuinmeubelland verleent geen garanties op de door haar te verstrekken prijzen.

 

V. Slotbepalingen

19. Voor alle vragen, klachten en/of opmerking met betrekking tot de actie, kun je een e-mail sturen naar marketing@tuinmeubelland.nl.

20. Op de win acties is Nederlands recht van toepassing.

 

Deze promotie is op geen enkele manier verbonden met Facebook en is op geen enkele wijze gesponsord, ondersteund of georganiseerd door Facebook. De informatie die je verstrekt door mee te doen aan de actie verstrek je dan ook niet aan Facebook maar aan Tuinmeubelland.

Aldus opgemaakt te Dronten, 01 januari 2015.