Verleng de avonden buiten > Bekijk Terrasverwarming!

Disclaimer

208 views  October 8, 2019

Disclaimer Tuinmeubelland.nl

Op deze pagina vind je de disclaimer van www.tuinmeubelland.nl. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan je aanbieden. Door deze website te bezoeken of de via deze website aangeboden informatie te gebruiken, ga je akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang je deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Tuinmeubelland is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Hierbij dienen copyright, intellectueel eigendom of andere eigendomsrechten te worden gevolgd. Het intellectueel eigendom berust bij Tuinmeubelland, oneigenlijk gebruik is uitdrukkelijk verboden.

Geen garantie op juistheid

Tuinmeubelland streeft naar een zo actueel mogelijke website. Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Tuinmeubelland te mogen claimen of te veronderstellen. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Tuinmeubelland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Advies kleurbeleving en comfort

Tuinmeubelland doet haar uiterste best om waarheidsgetrouwe productbeelden te tonen. Door persoonlijke beeldscherminstellingen kan het voorkomen dat kleuren minimaal afwijken. Voor de beste kleur- of productbeleving verwijst Tuinmeubelland je naar de winkels in Dronten, Veghel en Zaandam. Dat is ook altijd aan te raden als het gaat om comfortbeleving: hoe comfortabel zit de set, past het bij je wensen?

Technische werking van de systemen

De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld en bijgehouden en Tuinmeubelland neemt alle redelijkerwijs mogelijke technische en organisatorische maatregelen in verband met de veiligheid en beveiliging van haar systemen. Daarnaast kan Tuinmeubelland niet garanderen dat de website of een onderdeel daarvan altijd beschikbaar is of dat het verkeer over de site altijd goed kan worden afgewikkeld, dat defecten en fouten met betrekking tot de website direct worden verholpen en dat de website vrij is van virussen en andere schadelijke bestanddelen. Het is niet toegestaan om de informatie die zich op de website bevindt, te wijzigen, vervangen, aan te passen of daar iets aan toe te voegen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vind je de meest recente versie van de disclaimer van Tuinmeubelland.nl altijd op deze pagina. Tuinmeubelland heeft het recht om de gegevens en de functionaliteiten op de website te allen tijde zonder voorafgaande aankondiging (geheel of ten dele) te wijzigen en/of toegang tot de diensten die daarop worden aangeboden (gedeeltelijk) te ontzeggen. 


Terug naar de klantenservice